واژه‌نامه بوم‌شناسی و محیط‌زیست
دکتر عبدالکریم کشاورزی شکری | دکتر لیلا اوشک سرایی
نیمه تراوا
روزنامه جنگل
هادی میرزانژاد موحد
زبان گیلکی
ال. ای. پیریکو | ای. ای. کریمووا | ای. کی. محمدزاده | دی. ای. ادلمن | وی. اس. راستار گوییوا مریم دانای طوس | نرجس بانو صبوری | هنگامه واعظی
رودهای گیلان
نیما فرید مجتهدی
گوزن اَویر می‌شود
داریوش رمضانی
تالشی
رحیم نیکمرام ماسوله
ماسال ـ شاندرمن
زینب ملکی معافی
سیاهکل و دیلمان
ناصر وحدتی
هفت سفرنامه شمال
سیّد مهدی سیّد قطبی
فعل و مصدر در زبان گیلکی
مسعود پورهادی
استاد ابراهیم پورداوود
میراسحاق اسحاقی