ای عشق
اشکان صمصام
آویخته از عقربه‌ی 12
سپیده داداش‌زاده
آوازهای سرزمین پدری
هوشنگ عباسی
او مثل هیچ‌کس
نادیا خوش‌لقا
نمونه‌ای از
دکتر محمدحسن‌هدایتی‌اُمامی
آمفی تئاتر
بنفشه حجازی
از پریدن تمام خواب‌ها
کردلیا سراج زاهدی
اسیر بند مخالف
حسن صادقی دقیقی لنگرودی
از آن تپیدن پنهان
سیدمحمدرضا روحانی
از آبکنار تا کومه‌های تاسیان
فرامرز شکوری
اقوام گیل و دیلم
دکتر حسن کهنسال و اجارگاه | طلایه زاول دیلمی
آندره سگوویا از نگاه من
جان دوارت بهزاد فرامرز