بستنی بزرگ
هلیما ولیتزر شهلا باقری
برهوت ناممکن سکوت
بانوی باد شبانه پخش می‌کند
بانو
رقیه کاویانی (سیما)
باستان شناسی املش
ولی جهانی
بارانداز اندوه
محمداسماعیل حبیبی
باد بامو دُرشین باورد
مسعود پورهادی
بررسی واج‌شناسی غیرخطی در آواهای گویش تالشی
دکتر شهین شیخ سنگ تجن
بیخِ گوشی
محمد الهامی
بازگشت اسی کولکاپیس
داریوش رمضانی
باورهای عامیانه‌ی مردم گیلان
طاهر طاهری | محمد بشرا
افسانه‌های مردم گیلان (2)
دکتر علی تسلیمی