روژین
مجید دانش آراسته
ردّ پا
سیروس نیرو
راه‌های تاریخی گیلان
بهروز همرنگ
ردّپای اسطوره در گیلان
عباس مهری‌آتیه
رجال گیلان در عصر ناصری
دکتر هومن یوسفدهی