زبان گیلکی
ال. ای. پیریکو | ای. ای. کریمووا | ای. کی. محمدزاده | دی. ای. ادلمن | وی. اس. راستار گوییوا مریم دانای طوس | نرجس بانو صبوری | هنگامه واعظی
زیر خوشه‌های مریم که نیستی
سروش محبوب یگانه
زنی با چشم‌های روشن
ابوالقاسم مبرهن
زمانی پس از هرگز
علیرضا میرزایی‌نژاد
زمزمستان
فرشید حاجی‌زاده
زمان که می‌گذرد
پورووین محسنی آزاد
زبان گیلکی
مسعود پورهادی
زبان باستانی ایران
علی ماسالی
زائر
فرخ لمعه
زبان تاتی
دکتر جهاندوست سبزعلیپور
زبان گیلکی
دکتر نادر جهانگیری
زبان تالشی
دکتر محرم رضایتی