شَریر ما جیجاکه وَرزان
مسعود پورهادی
شال تَرس مَمَد
اعظم جمالی گشتی | علی رفیعی جیدهی
شب هیچ وقت نمی‌خوابد
علی رضا پنجه‌ای
شادی‌های کوچک
رقیه کاویانی (سیما)
شقایق بر درخت انار
محسن بافکر لیالستانی