طرح انسان‌واره مشوش درآشوب صحنه مدرنیسم و سنت
یوسف فخرایی
طباخی گیلانی
فهیمه اکبر
طب سنتی مردم گیلان
محمد بشرا