کتاب مقدماتی برای فراگیری تکنیک فلوت کلیددار
کامبیز ایزدپناه
فرهنگ بازتاب امثال قرآن بر امثال منظوم فارسی
دکتر علی رفیعی جیردهی
فراز و فرودهای گیلان در سه سال مشروطه
رضا صدیقی پاشاکی
فرهنگ تاتی
دکتر جهاندوست سبزعلیپور