لهجه‌ات رنگ اطلسی
مجتبی تقوی‌زاد
لطفاً برایم اسپند دود کنید
حمیدرضا اقبالدوست
لطفاً بیدارم نکن!
داریوش رمضانی
لبخندهای ناچاری
فرزاد خوشه‌چین