ماهیان گیلان
کیوان عباسی
مصطفی فرض‌پور ماچیانی
هوشنگ عباسی
مثل بنفشه‌ها؛ زندگی
یاور مهدی‌پور
ماسال ـ شاندرمن
زینب ملکی معافی
مسافر تاریخ
میر عمادالدّین فیاضی
میکروب شناسی سلولی در یک نگاه
دکتر حمیدرضا هنرمند
منظومه ی مردگان
آرش منصور گرگانی
من دخترک بادم
رها رضایی‌راد
یادنامه‌ای برای محمدولی مظفری
مهرناز مظفری
مفاهیم بنیادی در جغرافیای سیاسی مرز
ایما رضایی نودهی
مرفین در هوای تازه
حبیب شوکتی
مارگارت آستور
حمید قدیمی حرفه