پاییز برای تو می‌آید
ابراهیم ضیأ
پرسه‌های اتفاقی
فرزاد خوشه‌چین
پاره ماهی مرداب
سینا مشایخی
بیجه باد
ع.ا. بهروز
بندیان قلعه‌ی تردید
فهیمه فقیهی
برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای با مردم
دکتر سیدعلی حسینی
بر بام مهتابی
احمد سعیدزاده
بچه‌های پارک
فرزین فخری یاسری
پیشگامان فرهنگ گیلان
سید ابراهیم مروَجی
پیامبر کوچک
علی رضا پنجه‌ای
پروانه‌ی بی‌خویشی من
م.مؤید
گیتار کلاسیک
شارون ایسبین بهزاد فرامرز