چتری برای روزهای بارانی
آیدا جواد‌‌ زاده (سمیه)
چوپان کلمات
چهره به چهره
فرامرز طالبی
چشمهایش پرنده دارد
چشمانت آفریقا
احمد قربان‌زاده
چیستان‏‏‌های تالشی
سیّد مؤمن منفرد چُماچار
چهل مجلس
پیمان عیسی‌زاده