گزیده آثار شاعران تالش ایران و جمهوری آذربایجان
یاسر کرم‌زاده هفت‌خوانی
گیلان قدیم
فرامرز طالبی
گرشاسب نامه
میراسحاق اسحاقی
گیلان
محمد (شباب) گلچین
گیلان
کریم کشاورز
گم شدن در بن‌بست
فرهاد رجبی
گاه‌شمار گیلان
مسعود پورهادی
گیلان تماشا
محمد بشرا
گاه‌شمار نهضت جنگل
دکتر هومن یوسفدهی
گیلان
محمد کوچکپور کپورچالی
گیلان در سفرنامه‌های سیّاحان خارجی
محمود نیکویه
گیلان به روایت کارت پستال‌های تاریخی
مهرداد اسکویی