گیلان در سفرنامه‌های سیّاحان ایرانی
هوشنگ عباسی
گیلان در انقلاب مشروطه
دکتر هومن یوسفدهی
گنجشک روی نرگس ایرانی نام اولم بود
زینب کریمی
گیلان در سفرنامه‌ها و پژوهش‌نامه‌های ژاپنی
دکتر هاشم رجب‌زاده
گوزن در رشت
داریوش رمضانی
گیلان و خیزش جنگل
افشین پرتو