دِلوَر
هادی غلام‌دوست
شال تَرس مَمَد
اعظم جمالی گشتی | علی رفیعی جیدهی
اَینه ترا نیویشتن دره
پیمان نوری
نخستین فرهنگ گویش تاتی
گیله شول (دو جلد)
مصطفی رحیم پور سیاهکلی
خان گیلان
محمدعلی صفاری
پاچ غورماچ
وارش فومنی
فرهنگ گیلکی بوسار
علی‌اکبر مرادیان گروسی
فعل‌های گیلکی
دکتر بلقیس روشن | دکتر نرجس‌بانو صبوری
دَوَستِه پنجره
علی رضا صدیق دوبخشری
ادبیات گیلکی
هوشنگ عباسی
فرهنگ گیلکی
دکتر منوچهر ستوده