آدری هیپبورن و تعطیلات رُِمی
فرزانه نامجو
از خواب که می‌پرم کنارم شعر است
قاسم پهلوان
دماغ شاه
محمدعلی افراشته
تو هم چیزی بگو
مجید دانش آراسته
از جان گذشته به مقصود می‌رسد
شمس لنگرودی