نوار نازک زندگی
اصغر عسگری خانقاه
من جر می‌زنم
شیوا پورنگ