رز قرمز و داستان‌های دیگر
ال.ای.دکتروف آویشن نوبخت
در ستایش دشت ارغوان
پورووین محسنی آزاد
در خیابان‌های همین شهر
خزر مهران‌فر
خواهران چاه
مژده ساجدین
به یک چیز خوب فکر کن
شهلا شهابیان
بقالی نوشت
بستنی بزرگ
هلیما ولیتزر شهلا باقری
اینک تهمینه
شبنم بزرگی
آغوش سنگی دیوار
محمد رضایی راد
از خانه تا خیابان
افسانه عیسی‌زاده
از پله‌های قطار ابری
سرو
احمد قربان‌زاده