روژین
مجید دانش آراسته
سرباز و چتر قرمز
هادی غلام‌دوست
سه‌شنبه‌های خرمالویی
گردآورنده: شهلا شهابیان
تو که بازی بلد نیستی دختر
بنفشه باقری
بالشی از خاک
هادی غلام‌دوست
آدری هیپبورن و تعطیلات رُِمی
فرزانه نامجو
دماغ شاه
محمدعلی افراشته
تو هم چیزی بگو
مجید دانش آراسته