زبان گیلکی
ال. ای. پیریکو | ای. ای. کریمووا | ای. کی. محمدزاده | دی. ای. ادلمن | وی. اس. راستار گوییوا مریم دانای طوس | نرجس بانو صبوری | هنگامه واعظی
فعل و مصدر در زبان گیلکی
مسعود پورهادی
بررسی واج‌شناسی غیرخطی در آواهای گویش تالشی
دکتر شهین شیخ سنگ تجن
زبان تاتی
دکتر جهاندوست سبزعلیپور
زبان گیلکی
دکتر نادر جهانگیری
زبان تالشی
دکتر محرم رضایتی
انواع بند در زبان گیلکی
سید حنان میرهاشمی
فرهنگ تاتی
دکتر جهاندوست سبزعلیپور