خط نازک نگاه
محمدتقی مرتاض هجری
غزلواره‌های هَزار
م.مؤید
بدون شما این شعر نقص دارد
عباس گلستانی
از خواب که می‌پرم کنارم شعر است
قاسم پهلوان