سطرهای هنوز
مسعود بیزارگیتی
سخن به آمیزه‌ی اشیاء
یعقوب عباسی
ساعت مخفی شهر
زیر خوشه‌های مریم که نیستی
سروش محبوب یگانه
زمانی پس از هرگز
علیرضا میرزایی‌نژاد
رَم بوکوده اسبانِ پا صدا کی بال داشتیدی
مسعود پورهادی
ردپای انارها در برف می‌ماند
حامد بشارتی
دور از رنگ‌های شهر
محمد نجفی‌زاده
دوباره با تو چای خواهم خورد
ماهیار مسلم
درخت‌ها به خانه‌ی بخت می‌روند
شهرام پوررستم
در همنشینی رنگ‌ها
محمدتقی مرتاض هجری
در تو نمی‌شود سکوت کرد
شهرام فروغی مهر