گرشاسب نامه
میراسحاق اسحاقی
دگربار شاهنامه
میراسحاق اسحاقی