سایه
احمد مسعودی
نقل آخر
محمّدرضا آریانفر
اسیر بند مخالف
حسن صادقی دقیقی لنگرودی
در جست و جوی هویت انسانی
فرامرز طالبی
چهره به چهره
فرامرز طالبی
مجموعه نمایشنامه
نگار نادری
مجموعه نمایشنامه
نگار نادری
آخرین باران سرزمین من
اعظم حسنی (شریفی)
از ماست که بر ماست
حسن محمدعلی
سیب
موسی علیجانی
میرزا حسن‌خان ناصر
بهزاد موسایی