مفاهیم بنیادی در جغرافیای سیاسی مرز
ایما رضایی نودهی
منازعات و خشونت‌های قومی خاورمیانه در قرن 21
آرش محسنی آزاد