یادی از دکتر حشمت جنگلی
محمود پاینده لنگرودی
فرهنگ تاتی کرنقی
جهاندوست سبزعلی‌پور | علی یوسفی‌نژاد
روزنامه جنگل
هادی میرزانژاد موحد
زبان گیلکی
ال. ای. پیریکو | ای. ای. کریمووا | ای. کی. محمدزاده | دی. ای. ادلمن | وی. اس. راستار گوییوا مریم دانای طوس | نرجس بانو صبوری | هنگامه واعظی
رودهای گیلان
نیما فرید مجتهدی
فعل و مصدر در زبان گیلکی
مسعود پورهادی
استاد ابراهیم پورداوود
میراسحاق اسحاقی
امیر منتظمی؛ اندوه ناتمام
انوش صالحی
مسافر تاریخ
میر عمادالدّین فیاضی
نامه روشن
دِلوَر
هادی غلام‌دوست
جهانگرد بزرگ
عبداللّه فکری هارون شفیقی