ماسال ـ شاندرمن
زینب ملکی معافی
سیاهکل و دیلمان
ناصر وحدتی
هفت سفرنامه شمال
سیّد مهدی سیّد قطبی
اسحاق شهنازی
جعفر کسمایی
فعل و مصدر در زبان گیلکی
مسعود پورهادی
استاد ابراهیم پورداوود
میراسحاق اسحاقی
نبرد پیله‌داربن
فریدون واحدی‌پور دهرائی
از روزگار رفته
علی رُکنی
امیر منتظمی؛ اندوه ناتمام
انوش صالحی
سایه
احمد مسعودی
طرح انسان‌واره مشوش درآشوب صحنه مدرنیسم و سنت
یوسف فخرایی
دو کتاب
جواد شجاعی‌فرد